Verksamheter

Lägenhetsboende med stöd (Ankare)

Lägenhetsboende med stöd

Lägenhetsboende med stöd kan erbjudas till vuxna som har behov av stöd i sin vardag. Insatserna anpassas efter den boendes behov av stöd och kopplas till uppdrag och genomförandeplan.  Exempel på stöd som kan erbjudas är hjälp i kontakt med vård och myndigheter, ADL med fokus på ekonomi, matlagning och att ta hand sitt hem, stöttning i att bibehålla drogfrihet. Våra lägenheter finns i olika delar av Göteborg och Mölndal och alla lägenheter är möblerade. 

Steget Vidare kan även erbjuda lägenhetsboende utan stöd till personer som av olika anledningar är bostadslösa, men som inte har behov av stöd i sin vardag eller i sitt boende. I denna boendeform ges ingen stödinsats. Lägenheterna besöks en gång per vecka för tillsyn. Steget Vidare kan erbjuda lägenhetsboende i olika delar av Göteborg och Mölndal. Storlek på lägenheterna varierar från ettor till fyror. 

HVB (Ankare)

HVB

HVB Tigris ör ett litet familjelikt hus med plats för 6 stycken pojkar i ålder 15 till 20 år. De ungdomar som placeras hos oss kan ha psykosocial problematik, neuropsykiatriska svårigheter och eller psykisk ohälsa. Vi tar ej emot ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet. Ungdomsgrupperna i de två husen matchas för att skapa förutsättningar för en så bra behandlingsmiljö som möjligt. 

Tigris erbjuder en strukturerad behandlingsmiljö där fokus till en början ligger på att få rutiner kring mat, sömn, sysselsättning och aktivitet samt att skapa en allians och ett samarbete mellan ungdom och behandlare. Innehållet under de första veckorna kommer också vara en kartläggning av ungdomens förmågor och svårigheter tillsammans med utformandet av en genomförandeplan utifrån vårdplan och uppdrag.  

Alla ungdomar har två kontaktpersoner. En gång per vecka har ungdomen kp-samtal med någon av dessa. Kp-samtalen utgår från ungdomens genomförandeplan och under samtalen kommer man överens om delmål och hur man ska arbeta med dessa samt följer upp och utvärderar hur det fungerat.  Mellan kp-samtalen tränar ungdomen på det som är överenskommet med hjälp av olika behandlingsinsatser som exempelvis ADL-träning i vardagen, social färdighetsträning, känsloreglering, träning av relationsfärdigheter, samhällsorientering, manualbaserade program eller strukturerade MI-samtal.

På Tigris använder vi MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. Alla behandlingsinsatser utgår från KBT, ibland med inslag från DBT och ACT.

Familjehem (Ankare)

Familjehem

Steget Vidare Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika ursprung och bakgrund för att kunna matcha varje barns/ungdoms unika behov. Vår målsättning är att barnet/ungdomen ska bli en självständig individ med stöd av familjehemmet. Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda och har kunskap samt resurser för att ta emot barn/ungdomar med särskilda behov. Då familjehemmen är mångkulturella så har de en språklig, kulturell och känslomässig kompetens för att ta emot barn/ungdomar med olika behov och etnicitet. Under placeringen stödjer och handleder våra erfarna och högskoleutbildade familjehemskonsulenter familjehemmen kontinuerligt. Handledningstillfällena bestäms utifrån uppdragets svårighetsgrad och anpassas helt efter behov. Inledningsvis får samtliga familjehemmen handledning varje vecka under de första månaderna. 

Vi har tillgång till psykolog och psykoterapeut.