Kvalitet och ledning

Vårdföretagarna har infört medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat öppenhet inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.  

Om företaget  

Steget Vidare har varit verksamma inom vård och behandling sedan 2009. Vid starten låg fokus på att erbjuda ungdomar och unga vuxna stöd tillsammans med lägenhetsboende. Verksamheten har sedan starten kompletterats med familjehem, skyddat boende och HVB-hem. Steget Vidare har idag 80 platser fördelat på fem verksamheter.  Vi har en bred kompetens inom företaget med socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomer och utbildade behandlingspedagoger.  Sammanlagt är vi 30 medarbetare.

Steget Vidares drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi inom Steget Vidare en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.  

Steget Vidare har en genuin vilja att ständigt förbättra verksamheten genom utbildning och kunskapsinsatser. Men också via andra aktiviteter så som att hela tiden utvärdera de relationer som skapas genom det vi gör – att lära oss något samtidigt som vi jobbar. 

Alla som bor inom Steget Vidares har sina alldeles egna förutsättningar och förväntningar.  Vårt jobb är att med hjälp av delaktighet, samarbete, kunskap och engagemang se till att vi hjälper individer till ett självständigt liv.  

Nedan följer av styrelsen framtagen framtidssyn, riktmärke och arbetssätt: 

Framtidssyn  

“Att tillsammans med andra vara med och skapa ett hållbart samhälle där alla tar sitt ansvar. Vi ska vara ett rättvist och genuint företag som med stolthet visar vägen för andra aktörer inom branschen.” 

Riktmärke  

“Steget vidare ska hålla en hög kvalitet och alla som bor hos oss ska uppleva tiden hos som betydelsefull och givande – att vi hjälpte dem på vägen till ett självständigt liv.” 

Arbetssätt  

“Vård och behandling – steg för steg.” 

Ägare 

Steget Vidare ägs av Adonia Omsorg.

Kvalitetsarbete  

Kvalitet kan formuleras som förhållandet mellan förväntan och upplevelse. Det ska vara tydligt för uppdragsgivare och placerade vad de kan vänta sig av Steget Vidare.  

Vi ska allt vi kan för att möta våra klienters och uppdragsgivares behov och säkerställa att vi har rätt kompetens och förutsättningar för att genomföra de uppdrag vi åtar oss.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.  

 För att ytterligare förstärka företagets kvalitet  är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om hur vars och ens beslut och handlande påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss. 

Steget Vidare AB ska uppfylla de krav samt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
 Steget Vidares lednings- miljösystem och kvalitetsarbete är uppbyggt enligt reglerna för ISO 9001 & ISO 14001 och beaktar SOSFS 2011:9. 

Ekonomi: https://www.allabolag.se/5567822712/steget-vidare-ab