Steget Vidare

Steget Vidare har varit verksamma inom vård och behandling sedan 2009. Vid starten låg fokus på att erbjuda ungdomar och unga vuxna stöd tillsammans med lägenhetsboende. Verksamheten har sedan starten kompletterats med familjehem, skyddat boende och HVB-hem.  

Steget Vidares drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring och. Tillsammans bedriver vi inom Steget Vidare en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.  

Steget Vidare har en genuin vilja att ständigt förbättra verksamheten genom utbildning och kunskapsinsatser. Men också via andra aktiviteter så som att hela tiden utvärdera de relationer som skapas genom det vi gör – att lära oss något samtidigt som vi jobbar. 

Alla som bor inom Steget Vidare har alla sina alldeles egna förutsättningar och förväntningar. Vårt jobb är att med hjälp av delaktighet, samarbete, kunskap och engagemang se till att vi hjälper individer till ett självständigt liv.  

Verksamheter

Lägenhetsboende med stöd (Ankare)

Lägenhetsboende med stöd

Lägenhetsboende med stöd kan erbjudas till vuxna som har behov av stöd i sin vardag. Insatserna anpassas efter den boendes behov av stöd och kopplas till uppdrag och genomförandeplan.  Exempel på stöd som kan erbjudas är hjälp i kontakt med vård och myndigheter, ADL med fokus på ekonomi, matlagning och att ta hand sitt hem, stöttning i att bibehålla drogfrihet. Våra lägenheter finns i olika delar av Göteborg och Mölndal och alla lägenheter är möblerade. 

Steget Vidare kan även erbjuda lägenhetsboende utan stöd till personer som av olika anledningar är bostadslösa, men som inte har behov av stöd i sin vardag eller i sitt boende. I denna boendeform ges ingen stödinsats. Lägenheterna besöks en gång per vecka för tillsyn. Steget Vidare kan erbjuda lägenhetsboende i olika delar av Göteborg och Mölndal. Storlek på lägenheterna varierar från ettor till fyror. 

HVB (Ankare)

HVB

HVB Tigris ör ett litet familjelikt hus med plats för 6 stycken pojkar i ålder 15 till 20 år. De ungdomar som placeras hos oss kan ha psykosocial problematik, neuropsykiatriska svårigheter och eller psykisk ohälsa. Vi tar ej emot ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet. Ungdomsgrupperna i de två husen matchas för att skapa förutsättningar för en så bra behandlingsmiljö som möjligt. 

Tigris erbjuder en strukturerad behandlingsmiljö där fokus till en början ligger på att få rutiner kring mat, sömn, sysselsättning och aktivitet samt att skapa en allians och ett samarbete mellan ungdom och behandlare. Innehållet under de första veckorna kommer också vara en kartläggning av ungdomens förmågor och svårigheter tillsammans med utformandet av en genomförandeplan utifrån vårdplan och uppdrag.  

Alla ungdomar har två kontaktpersoner. En gång per vecka har ungdomen kp-samtal med någon av dessa. Kp-samtalen utgår från ungdomens genomförandeplan och under samtalen kommer man överens om delmål och hur man ska arbeta med dessa samt följer upp och utvärderar hur det fungerat.  Mellan kp-samtalen tränar ungdomen på det som är överenskommet med hjälp av olika behandlingsinsatser som exempelvis ADL-träning i vardagen, social färdighetsträning, känsloreglering, träning av relationsfärdigheter, samhällsorientering, manualbaserade program eller strukturerade MI-samtal.

På Tigris använder vi MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. Alla behandlingsinsatser utgår från KBT, ibland med inslag från DBT och ACT.

Familjehem (Ankare)

Familjehem

Steget Vidare Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika ursprung och bakgrund för att kunna matcha varje barns/ungdoms unika behov. Vår målsättning är att barnet/ungdomen ska bli en självständig individ med stöd av familjehemmet. Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda och har kunskap samt resurser för att ta emot barn/ungdomar med särskilda behov. Då familjehemmen är mångkulturella så har de en språklig, kulturell och känslomässig kompetens för att ta emot barn/ungdomar med olika behov och etnicitet. Under placeringen stödjer och handleder våra erfarna och högskoleutbildade familjehemskonsulenter familjehemmen kontinuerligt. Handledningstillfällena bestäms utifrån uppdragets svårighetsgrad och anpassas helt efter behov. Inledningsvis får samtliga familjehemmen handledning varje vecka under de första månaderna. 

Vi har tillgång till psykolog och psykoterapeut.

Kvalitet och ledning

Vårdföretagarna har infört medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat öppenhet inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.  

Om företaget  

Steget Vidare har varit verksamma inom vård och behandling sedan 2009. Vid starten låg fokus på att erbjuda ungdomar och unga vuxna stöd tillsammans med lägenhetsboende. Verksamheten har sedan starten kompletterats med familjehem, skyddat boende och HVB-hem. Steget Vidare har idag 80 platser fördelat på fem verksamheter.  Vi har en bred kompetens inom företaget med socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomer och utbildade behandlingspedagoger.  Sammanlagt är vi 30 medarbetare.

Steget Vidares drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi inom Steget Vidare en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.  

Steget Vidare har en genuin vilja att ständigt förbättra verksamheten genom utbildning och kunskapsinsatser. Men också via andra aktiviteter så som att hela tiden utvärdera de relationer som skapas genom det vi gör – att lära oss något samtidigt som vi jobbar. 

Alla som bor inom Steget Vidares har sina alldeles egna förutsättningar och förväntningar.  Vårt jobb är att med hjälp av delaktighet, samarbete, kunskap och engagemang se till att vi hjälper individer till ett självständigt liv.  

Nedan följer av styrelsen framtagen framtidssyn, riktmärke och arbetssätt: 

Framtidssyn  

“Att tillsammans med andra vara med och skapa ett hållbart samhälle där alla tar sitt ansvar. Vi ska vara ett rättvist och genuint företag som med stolthet visar vägen för andra aktörer inom branschen.” 

Riktmärke  

“Steget vidare ska hålla en hög kvalitet och alla som bor hos oss ska uppleva tiden hos som betydelsefull och givande – att vi hjälpte dem på vägen till ett självständigt liv.” 

Arbetssätt  

“Vård och behandling – steg för steg.” 

Ägare 

Steget Vidare ägs av Adonia Omsorg.

Kvalitetsarbete  

Kvalitet kan formuleras som förhållandet mellan förväntan och upplevelse. Det ska vara tydligt för uppdragsgivare och placerade vad de kan vänta sig av Steget Vidare.  

Vi ska allt vi kan för att möta våra klienters och uppdragsgivares behov och säkerställa att vi har rätt kompetens och förutsättningar för att genomföra de uppdrag vi åtar oss.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.  

 För att ytterligare förstärka företagets kvalitet  är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om hur vars och ens beslut och handlande påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss. 

Steget Vidare AB ska uppfylla de krav samt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
 Steget Vidares lednings- miljösystem och kvalitetsarbete är uppbyggt enligt reglerna för ISO 9001 & ISO 14001 och beaktar SOSFS 2011:9. 

Ekonomi: https://www.allabolag.se/5567822712/steget-vidare-ab