Rutin för mottagande i lägenhet

En placering av ungdom i våra lägenheter innehåller följande tillvägagångssätt:

1. Handläggare från socialtjänsten kontaktar föreståndare för planering av studiebesök i den lägenhet den unge ska bo i.

2. Den unge och placerande socialsekreterare träffar föreståndaren för en genomgång av de regler som gäller i boendet och föreståndaren får ta del av den vårdplan som finns för den unge och vilka mål han/hon har med sin placering.

3. Inflyttningsdag planeras efter studiebesöket, den unge flyttar då in i en grundmöblerad lägenhet. Vid detta tillfälle finns även minst en av de kontaktpersoner som den unge kommer att ha kontakt med närvarande.

4. Genomförandeplan upprättas av föreståndare tillsammans med kontaktmannen och den unge inom 14 dagar efter att vårdplan inkommit från placerande socialtjänst. Tydliga mål och delmål sätts upp utifrån den placerandes behov och resurser.

5. Då det är viktigt att den placerade har daglig sysselsättning påbörjas arbete att finna detta omgående utifrån individens önskemål och nuvarande situation.

6. Genomförandeplanen revideras och omarbetas med en regelbundenhet om var 6:e vecka och lämnas till ansvarig socialsekreterare.

Vårt öppna boende fungerar också som utslussningsboende för de ungdomar som varit placerade på vårt HVB om den unge och socialsekreterare så önskar. Grundtanken är då att kontaktpersonen från HVB't följer den unge i övergångsfasen till sina nya kontaktpersoner inom det öppna boendet. En ungdom kan således placeras direkt in i vårt öppna boende eller komma via en tids placering på vårt HVB. Målet för dem som bor i vårt öppna boende är att de med stöd av sina kontaktpersoner och det nätverk Steget Vidare besitter ska kunna få kontrakt för ett eget boende genom att det unge uppnått målet om egen försörjning och ett gott liv.

 

bild