Verksamhetens förhållningssätt

Det stöd vi ger de placerade ungdomarna bygger på en evidensbaserad lösningsfokuserad

arbetsmodell. ADL är en stor del, men vi arbetar även med ART, MI, KASAM (salutogent för-hållningssätt) och KBT. Detta ger oss bra förutsättningar att möta den enskilde på ett individuellt plan och det främjar även målet att stärka ungdomens självständighet, självkänsla och förmåga att känna tillit till andra i sin omgivning.

Vårt mål är att stärka individen och ständigt ha den placerade i centrum. Vi uppmuntrar själv-ständighet och oberoende. De placerade ungdomarna ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare och att de fått gott stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. Varje medarbetare har en viktig funktion att fylla för att vi ska nå våra mål och vi strävar efter att synliggöra och bekräfta varje medarbetares kompetens. De placerade ungdomarna, närstående, placerande socialtjänst, arbetsplatser och kollegorna ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Sverige ska kännetecknas av respekt för demokrati, rättsstaten, mänskliga fri- och rättigheter inklusive jämställdhet. Dessa värden är viktiga och det som utgör vår gemensamma värdegrund. Det är inom dessa värden vi finner sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma. Vårt arbete på Steget Vidare utgår från dessa värdegrunder. Vi har inom företaget tillsammans med personalen kommit fram till hur värdegrunden ska tolkas i praktiken. Den styr vårt förhållningssätt både till personalen och till ungdomarna.

 

bild