Verksamhetens arbetssätt och metod

Det stöd vi ger de placerade bygger på ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Erfarenhet och kunskap om att arbeta med placerade ungdomar, ungdomars villkor i dagens samhälle och vad det innebär att leva i Sverige med en annan etnisk bakgrund och de påfrestningar det innebär för en familj att vara på flykt, genomgå asylprocess etc. ger oss möjligheter att möta varje placerad ungdom på ett individuellt plan. Det främjar målet att stärka den enskildes själv-ständighet och därigenom ökar självkänslan och självförtroendet hos den unge. Med hjälp av informationen vi får från vårdplaner och  i arbetet med genomförandeplaner, får vi reda på vilket stöd och vilken hjälp den enskilde unge behöver för att nå målet ett självständigt liv. Vi strävar alltid efter att hitta rätt metod och arbetssätt till den placerade ungdomen med fokus på att inte "ta över" utan att stötta den unge i att ta tillbaka makten över sitt eget liv. Arbetssätt och metoder utvärderas och följs regelbundet upp på varje personalmöte. Till stöd för detta arbete har vi de olika scanningsverktyg som finns i vårt dokumentationssystem och som ska vara ett levande arbetsredskap för kontaktpersonerna tillsammans med den placerade unge.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att varje placerad ungdom har minst 1 kon-taktperson som har huvudansvar för att:

  • Ansvara för att genomförandeplan arbetas fram utifrån den placerades vårdplan inom 3 veckor från det att vårdplan inkommit.
  • Att tillsammans med enhetschef ta initiativ till och delta i regelbundna uppföljningsmöten med placerande socialtjänst.
  • Att ha kontakt med och samverka med anhöriga och andra närstående, skola/praktikplats och andra viktiga personer för den placerade ungdomen.

Kontaktpersonen är den som i första hand svarar för stöd och omsorg om den placerade unge under sin arbetstid, det är således till sin kontaktperson den unge ska vända sig med frågor som kan handla om ekonomiska delar som bidrag till kläder m.m. och även andra delar i behandlingen. Det är därför mycket viktigt att den placerade unge känner förtroende för sin kontaktman och skulle det av olika anledningar förekomma att samspelet dem emellan inte fungerar kan kontaktmannaskapet överföras till en annan person i personalgruppen. Kontaktmannens ansvar fråntar inte övriga medarbetares deras ansvar.

 

bild