Placering

Placering hos oss bygger på frivillighet och överenskommelse hos samtliga inblandade parter. Tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och förälder eller god man/särskild förordnad vårdnadshavare sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål som vi kontinuerligt och gemen-samt följer upp utifrån den upprättade genomförandeplanen . Dessa mål tillkommer utifrån en kartläggning av den unge och dennes behov och önskemål. Socialtjänsten delegerar detta uppdrag och en genomförandeplan upprättas som följs upp kontinuerligt med alla inblandade.

Placering hos Steget Vidare startar alltid med ett studiebesök som socialtjänsten bokar där information ges om regler för boende inom Steget Vidare. Ungdomen får även besöka den lägenhet han/hon planeras flytta in i. Vid placering tilldelas ungdomen en eller flera kontakt-personer som skall hjälpa denne att nå de uppsatta målen.

Vi strävar efter att ha ett nära, öppet och engagerat samarbete med socialsekreteraren i allt som rör ärendet gällande ungdomen. Socialsekreteraren hålls löpande informerad och tillsammans arbetar vi mot att uppsatta mål i genomförandeplanen efterföljs. Vi tror på en tydlig, rak och transparens kommunikation.

Tanken är att ungdomarna ska bryta destruktiva mönster i sitt dagliga liv och även hitta en väg till ett fungerande vuxenliv med goda relationer till sitt nätverk och en aktiv fritid med goda förebilder.

Att ungdomen och dess nätverk ska vara delaktig i placeringen och innehållet i behandlingen är självklart och en förutsättning för att man ska nå resultat i behandlingen och en positiv utveckling hos den unge som är föremål för placeringen. Behoven och önskemålen hos den placerade styr innehållet i den vård vi ger och när han/hon är redo ökar vi på med olika aktiviteter utanför skolan, som ex praktik för att få arbetslivserfarenhet, läxläsning, m.m.

Vi vill att våra placerade ungdomar ska känna att vi förmedlar en känsla av att "vi tror på dig och din förmåga till förändring". Vi vill möta våra ungdomar där de befinner sig, med betoning på individen och vi vill vända svårigheter till möjligheter.

 

bild