Rutin för mottagande

En placering av ungdom innehåller följande tillvägagångssätt:

1. Socialtjänsten kontaktar föreståndare på boendet för planering av studiebesök på boendet. Studiebesöket hålls alltid av föreståndare och en behandlingspersonal. Vid studiebesöket presenteras boendet och de regler som gäller för dem som bor på vårt HVB.

2. Föreståndare ansvarar för planering av inflyttningsdag tillsammans med placerande socialsekreteraren. Vid inflyttningsdag tar den personal som kommer att vara den unges kontaktperson emot den unge och ägnar mycket tid åt den unge för att göra inflyttningen så trygg och respektfull som möjligt.

3. Kontaktpersonen ansvarar för att den nyplacerade introduceras för de övriga placerade ungdomarna och övrig personal på bästa sätt. Den placerade ungdomen ska informeras om sina rättigheter och sina skyldigheter när han/hon flyttar in.

4. Arbetet med genomförandeplan påbörjas omgående efter det att den unge flyttat in på boendet där kontaktman arbetar tillsammans med föreståndaren. Genomförandeplanen följer BBIC och har tydliga mål och delmål samt berör följande behovsområden:

  • Hälsa
  • Utbildning
  • Känslo- och beteendemässig utveckling
  • Identitet
  • Familj- och sociala relationer
  • Socialt uppträdande
  • Strukturerad samhällsinformation
  • Förmåga att klara sig själv

Genomförandeplanen ska revideras och omarbetas med en regelbundenhet om var 6:e vecka och lämnas till ansvarig socialsekreterare.

 

bild