Familjehem

Våra konsulentstödda familjehem har kunskap och resurser att ta emot barn och ungdomar med olika behov. Vi har familjehem med både svensk och annan etnicitet där språklig-, kulturell- och känslomässig kompetens finns. Alla våra familjehem har genomgått både en grundutbildning och vidareutbildningar inom området. Organisationen har lång erfarenhet av barn med migrationsrelaterade stressymptom. Så långt det är möjligt och lämpligt matchar vi familjehemmet efter den placerades resurser, behov, språk, kultur och religion. Då vi har en hög matchningsträffsäkerhet till det specifika familjehemmet resulterar det i få sammanbrott

Steget vidare kan erbjuda tre familjehemsalternativ:

* Förstärkt familjehemvård

* Kraftigt förstärkt familjehemsvård

* Jourfamiljehemsvård

Familjehemskonsulenterna handleder, stöttar och avlastar familjehemmen i deras uppdrag. Handledning sker minst en gång varannan vecka och vi anordnar även utbildningsdagar för familjehemmen. Familjehemskonsulenterna har ständigt jour och kan ge råd och handledning vid behov. Steget vidare utreder familjehemmen genom djupintervjuer med betoning på anknytnings, mentaliserings-och affektteori. Inför utredningen används också socialstyrelsens bedömningsinstrument samt inventering och kontroll av nödvändiga register såsom polisregistret, socialtjänstregistret m.fl. Vid Steget Vidare familjehem har vi alltid som mål att nå hela vägen fram så att individen kan och vågar ta ytterligare viktiga steg i livet.

Steget Vidare erbjuder också, förutom familjehemsvård, en välutvecklad vårdkedja från behandlingsinsatser till öppenvårdsinsatser. Vi har ett stort antal lägenheter där öppenvård bedrivs individuellt och särskilt anpassat till utslussning av familjehemsplacerade ungdomar/unga vuxna.

Utöver det stöd vi ger de placerade ungdomarna i familjehemmen finns även tillgång till psykolog för utredning och terapeutiska samtal att tillgå samt att använda övriga resurser inom Steget Vidare såsom ART, MI, KBT mm. Allt vårt arbete bygger på evidensbaserat eklektiskt förhållningssätt. Vi ser individens resurser och behov för att anpassa vården så att det främjar målet att stärka barnet/ungdomens självständighet och identitet. Vi har alltid barnets behov i centrum i enlighet med uppdraget. Våra familjehem står för värme och trygghet och förutsägbarhet. Respekt och tillit är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

 

Göteborg                                               Stockholm
Christer Vargfjäll                                   Dalia Hassan
Familjehemskonsulent                           Familjehemskonsulent
Mobil: 0728-533737                              Mobil: 0731-55 54 13


Lotta Slim
Familjehemskonsulent
Mobil: 0761-708553